Estima etableres

Franchise-avtalen - Print ut forsiden, signer og returner til post@estima.no

Her ligger Franchise-avtalen:

 

 

 

 

KJEDEAVTALE ESTIMA AS

 

 

FRANCHISEAVTALE

Mellom

ESTIMA AS

Organisasjonsnummer:    913 122 888            (som Franchisegiver)

Og

(Foretakets navn)

Organisasjonsnummer:                                       (som Franchisetaker)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE

 

 1. Avtalens formål 
 2. Definisjoner 
 3. ESTIMAS formål og virke 
 4. Eierform 
 5. Franchisetakers rettigheter 
 6. Franchisetakers plikter                                    
 7. Transport av avtalen 
 8. ESTIMA kjedens struktur og drift 1
 9. Medlemsavgift 
 10. Øvrige forhold 

   

 1. AVTALENS FORMÅL

ESTIMA som franchisegiver er rettmessig eier og forvalter av alle rettigheter til forretningskonseptet og varemerket ESTIMA. Avtalens formål er å regulere rettigheter og forpliktelser for franchisegiver og franchisetaker ved bruk og utvikling av ESTIMA som kjedekonsept og merkevare, til økonomisk gunst for alle parter.

Franchisetaker er et eget, selvstendig etablert subjekt som drives for egen regning og risiko. Franchisegiver og franchisetaker har ingen forbindelser eller forpliktelser ovenfor hverandre utover det som fremkommer av denne avtalen, eller andre skriftlige avtaler mellom partene.

Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og forpliktelser mellom partene.

  

 1. DEFINISJONER
 • Franchisegiver

Som Franchisegiver regnes ESTIMA AS.

 • Franchisetaker

Som Franchisetaker regnes det selskap som ved signatur på denne avtalen har valgt å tilslutte seg ESTIMA kjeden på de vilkår som fremgår av denne avtalen.

 • ESTIMA-kjeden

ESTIMA-kjeden er den totale samling av medlemmer som har valgt å tilslutte seg konseptet og denne avtalen. 

 • Styret

 Styret består av 5 valgte styremedlemmer, inklusive styreleder, som er valgt av selskapets eiere på generalforsamling, i henhold til selskapets gjeldende vedtekter. 

 • Varemerke, logo, nav og know-how

 Som varemerke, logo, navn know.how, etc, regnes enhver immateriell rettighet til ESTIMA konseptet, herunder merkevaren og tilhørende logo, konseptuell plattform, kunde/CRM-verktøy, bedriftshemmeligheter, m.m..

 • Kjederåd

ESTIMA vil etablere nødvendige kjederåd/faggrupper der det er nødvendig. Både innenfor takseringsfaget (som eksempel rapporter), IT, markedsføring og nyutvikling av tjenester. Kjederådet settes i utgangspunktet opp med representanter for kjedens medlemmer, og supplert med nødvendig ekstern kompetanse.

 1. ESTIMA KJEDENS FORMÅL OG VIRKE
 • Formål

ESTIMA’S formål er å styrke medlemmenes virksomhet, inntjening og konkurransekraft i markedet og samfunnet, og derigjennom bidra til å sikre enn sunn og bærekraftig økonomisk utvikling for kjeden og medlemmene. 

 • Oppgaver
 • Utvikle og tilby et helhetlig og bærekraftig kjede-/markedskonsept som skal bidra til økt konkurransekraft og inntjening for medlemmene
 • Bygge ESTIMA som en nasjonal merkevare og utvikle/drifte ESTIMA som landets ledende kjede av takstmenn
 • Inngå felles rammeavtaler, nasjonalt og/eller regionalt, med private og offentlige kunder
 • Utvikle visuell identitet med tilhørende rammer og krav til anvendelse
 • Utvikle markedsstrategier, markedsplaner, kampanjer og materiell som skal sikre god og effektiv markedsføring gjennom merkenavnet
 • Utvikle, beskrive og dokumentere kjedens leveransetilbud ovenfor markedet med tilhørende verktøy og prosesser for å sikre tilstrekkelig faglig kvalitet
 • Utvikle standardiserte driftsprosesser og modeller etter beste praksis
 • Etablere samordnede innkjøpsavtaler for lavest/best mulige innkjøpspriser
 • Utvikle og tilby kurs/opplæringsprogrammer innenfor sentrale fagområder som skal sikre tilstrekkelig faglig- og forretningsmessig kompetanse
 • Yte faglig, teknisk og markedsmessig support og bistand for medlemmene etter behov
 • Tilby medlemmene håndtering av regnskap og administrasjonstjenester
 • Føre og tilby verdiskapende statistikk og markedsdata
 • Være kjedens talerør og påvirker ovenfor bransjeorganisasjoner, politiske- og samfunnsorienterte organisasjoner
 • Verne om medlemsbedriftenes interesser og sikre markedsandeler i fremtiden – beskyttelse ovenfor konkurransesituasjonen
 • Bidra i utviklingen av felles IT-verktøy, videreutvikling og tilrettelegging
 • Løpende se etter nye tjenester og utvikle nye forretningsområder til beste for medlemmene og kjeden

  

 1. EIERFORM

ESTIMA AS eier og forvalter merkevaren/varemerket ESTIMA, med tilhørende kjennetegn/logo. ESTIMA har enerett på forvaltning av merkevaren i tråd med kjedens strategi og styrets vedtak.

ESTIMA er etablert og eiet pr. 01.06.2017 av 131 eiere, fordelt i alle landets avdelinger. Totalt 204.607 aksjer, som er fritt omsettelige i henhold til selskapets vedtekter.

Medlemsbedrifter (Franchisetakere) er etablert som egne selskaper (aksjeselskaper, eller annen organisasjonsform) som i eget navn, for egen regning og i egen risiko skal drive salg og leveranse av de tjenester ESTIMA som kjede til enhver tid har i sin portefølje, i tråd med de leveranse-, prosess og kvalitetskrav som er definert av kjeden.

Franchisegiver og franchisetaker er to adskilte rettssubjekter som ikke har andre rettigheter og forpliktelser overfor hverandre enn det som følger av denne avtalen.

 

FRANCHISETAKERS RETTIGHETER

 

5.1 Lisensiering av rettigheter

Franchisegiver gir franchisetaker rett innføre og anvende alle sider av kjedekonseptet i sin virksomhet, forutsatt oppfyllelse av kriterier nedfelt i denne avtale.

Franchisetaker gis bruksrett til merkenavnet «ESTIMA» og tilhørende kjennetegn/logo slik disse er fastsatt av franchisegiver i sin markedsføring og profilering innenfor det som fremkommer av denne avtalen.

 

Alle rettigheter til varemerket, navn, logo og markedsmateriell kan bare benyttes i

den form, farge og trykk som uttrykkelig angis av franchisegiver. Annen grafisk utforming, farger eller trykk er ikke tillatt, med mindre det gis skriftlig aksept for dette fra franchisegiver.

Franchisegiver kan nedlegge forbud mot enhver bruk av navn og logo dersom franchisetaker misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen.

 

5.2 ESTIMA domenet (Estima.no)

 Domenet «estima.no» besittes og forvaltes av franchisegiver og vil ikke inneholde informasjon om den enkelte franchisetakers bedrift, ut over det som er relevant i forbindelse med kjedens felles markedsføring, i tillegg bruksrett til egen lokal underside opprettet. Informasjon på den lokale undersiden skal struktureres etter etablert mal.

  

5.3 Rett til bruk av fremforhandlede avtaler

Franchisegiver gir franchisetaker rett til å benytte de avtaler franchisegiver har fremforhandlet, herunder avtaler om:

 

 • Markedsføring og markedsmateriell
 • IKT; Regnskapstjenester, administrasjonstjenester og oppgjørstjenester
 • Forsikringer, banktjenester, leasing og juridiske tjenester
 • Verktøy, innsatsprodukter og andre driftsmidler

Avtaler knyttet til innkjøp og salg av produkter og tjenester, for eksempel:

 • Rammeavtaler med private eller offentlige virksomheter
 • Leverandøravtaler eller eksklusivitetssamarbeid med produkt- eller tjenesteleverandører

Franchisegiver skal fortløpende informere franchisetaker om fremforhandlede avtaler som tilkommer og inngår i samarbeidet.

Fordeling av rammeavtaler og oppdrag gjennom ESTIMA fordeles og reguleres etter egen avtale og gjennom kjedens CRM-system. Basert på en regional modell.

 

 1. FRANCHISETAKERS PLIKTER
 • Ansvar for etablering og drift av egen virksomhet

Franchisetaker skal sørge for at selskapet er stiftet og registrert i samsvar med lov og forskrift.

Franchisetaker har ikke anledning til å bruke «Estima» i firmanavnet ved ny etablering, registrering eller endring av selskapsform uten tillatelse fra ESTIMA AS

 

Franchisetaker skal inneha de nødvendige godkjenninger for å drive takseringsvirksomhet og ha en ansvarlig kompetent faglig leder med nødvendige sertifiseringer fra Norges Takseringsforbund.

Videre forplikter franchisetaker seg til at alt takstarbeid (konsulert- og rådgivende arbeid) utføres av sertifisert fagperson godkjent av NTF.

Franchisetaker plikter å utføre nødvendig Estima-profilering i samsvar med denne avtalen og de retningslinjer som er fastsatt av franchisegiver til enhver tid.

Franchisetaker kan benytte de innkjøpsavtaler som gjelder for kjeden, samt produkter og tjenester i henhold til avtaler kjeden har tegnet med større kundegrupper, f.eks. forsikringsselskaper, baker, eiendomsmeglerkjeder, m.m..

 Lojalitet til konseptet

 Franchisetaker skal arbeide aktivt for å ivareta og fremme franchisegivers interesser, og drive sin virksomhet i samsvar med denne avtalen og de retningslinjer som fremkommer av denne.

Dette innebærer blant annet at franchisetaker skal:

 

 • Følge franchisegivers retningslinjer for:

 

 • Firmaprofilering
 • Markedsføring
 • Leveranseinnhold, kvalitet
 • Service, kundehåndtering og tvistesaker
 • Prisfastsettelse innenfor gitte rammer ved sentrale avtaler
 • Opplæring og videreutdanning
 • Tilby tjenester og den kompetanse som til enhver tid inngår i konseptet i tråd med vedtatte retningslinjer. Innenfor godkjente sertifikater og preferanser. 
 • Tilslutte seg de sentrale avtaler som franchisegiver tilbyr

 

Alle avvik fra kjedekonseptet krever skriftlig godkjenning fra franchisegiver. Franchisetaker skal opptre lojalt overfor kjeden, og tilpasse seg enhver endring av konseptet, tatt ved signering av denne avtale. Det tilstrebes at utviklingen av konseptet skal skje i samhandling mellom konseptets franchisetakere og franchisegiver. Særskilte dispensasjoner eller lokale tilpassinger skal fremkomme av egen separat skriftlig avtale, signert av begge parter som vedlegg til denne avtale. Vesentlige endringer av kjedekonseptet skal varsles minimum 3 mnd. før de trer i kraft. 

Samarbeidet er basert på gjensidig tillit og at partene forholder seg lojalt til hverandre i enhver sammenheng.

 Ansvar for forsvarlig drift

 Franchisetaker skal føre en selvstendig ansettelses-, lønns- og personalpolitikk i samsvar med norsk lov og de retningslinjer som franchisegiver kan gi til enhver tid, eller som er fastsatt av styret i ESTIMA AS.

Franchisetaker er ansvarlig for at selskapets virksomhet til enhver tid er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

Franchisetaker tegner selv nødvendige forsikringer og besørger nødvendige garantier stilt etter gjeldende lovverk som franchisetakers bedrift er bundet av.

Hvis gjentatte klager beheftes ved franchisetaker, eller andre uheldige hendelser oppstår, gis franchisegiver rett til innsyn i franchisetakers leveranser, kundeopplevelse og regnskap.

 

6.4 Merkevarebygging, markedsføring og dokumentasjon

Franchisegiver skal utarbeide markedsstrategi, markedsplan, markedsmateriell og profilmanual som begge parter er forpliktet til å iverksette og følge opp. Gjeldende profilmanual følger som vedlegg til denne avtalen.

Franchisegiver står fritt til å endre profilmanualen. Endringer skal meddeles franchisetaker som til enhver tid plikter å følge endringene.

Franchisetaker samtykker i å følge franchisegivers anvisninger om utforming og gjennomføring av lokale markedsaktiviteter. Alt markedsføringsmateriell som franchisegiver utpeker, med mindre franchisegiver samtykker til annet.

Franchisegiver skal sørge for at leverandøren har konkurransedyktige betingelser hva angår pris, kvalitet og levering.

Franchisegivers navn og logo skal ikke benyttes i kombinasjon med andre kjennetegne/logoer, kjeder, firmanavn uten godkjennelse fra franchisegiver.

 

 • Konkurrerende virksomhet

Franchisetaker forplikter seg til ikke å etablere eller drive noen form for konkurrerende virksom med kjeden.

Franchisetaker har ikke anledning til å tilslutte seg, uavhengig av tilslutningsform, andre organiserte samarbeid innenfor takstbransjen og de tjenesteområder som inngår i kjedekonseptet, uten at dette er behandlet og gitt skriftlig aksept for av ESTIMA AS.

 1. TRANSPORT AV AVTALEN
 • Salg/oppkjøp av medlemsbedrift

 Franchisetaker har rett til å selge eller transportere sine rettigheter i henhold til denne avtalen ved salg av hele eller det vesentligste av franchisetakers foretak. Franchisegiver plikter å samtykke til videresalg av franchisetakers bruksrett til merkenavnet ESTIMA, inklusive den verdiøkning/merverdi, dette tilfører foretaket, dersom det ikke foreligger saklig grunn. Som saklig grunn vil eksempelvis være at flere medlemsbedrifter ønsker salg til en kjøper, at kjøper er konkurrerende virksomhet – direkte eller indirekte, eller at oppkjøpet strider med ESTIMAs langsiktige strategiske forretningsplaner.

 Franchisetaker plikter å informere franchisegiver om forestående salg og ny juridisk eier ved skriftlig varsel senest innen 30 dager før bindende avtaler vedrørende oppkjøpet signeres med ny eier. Ny eier plikter på lik linje å oppfylle og overholde alle denne avtalens bestemmelser, for at transporten av rettighetene for videreføring og bruk av ESTIMA-konseptet er gyldig.

 

7.2 Salg/oppkjøp av ESTIMA

 

Franchisetaker aksepterer at franchisegiver kan transportere og/eller selge sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtalen.

For at et eventuelt salg/oppkjøp av ESTIMA AS skal kunne godkjennes og erklæres gyldig må følgende kriterier overholdes:

 • Franchisetaker er sikret videre medlemskap i ESTIMA-kjeden med de samme rettigheter og plikter som er nedfelt i denne avtale

 

 1. KJEDENS STRUKTUR OG DRIFT

 

8.1 Kjedekontor og administrasjon

 ESTIMA skal ha et kjede- og administrasjonskontor bestående av minst følgende funksjoner:

- Daglig leder/kjedeleder

- Markedssjef

- Adm/IT.

Kjedekontorets struktur og kompetansesammensetning skal tilpasses kjedens økonomi og medlemmenes behov.

 

8.2 Medlemsmøte

 Det skal holdes minimum ett årlig medlemsmøte. I møtet fremlegges redegjørelse for kjedens aktiviteter og hvilke tiltak og aktiviteter som er planlagt og skal gjennomføres. Kjedeleder/daglig leder i ESTIMA er ansvarlig medlemsmøtet.

 

8.3 Styrets sammensetning

Styret skal bestå av 5 styremedlemmer, inklusive styreleder. Valgt på selskapets generalforsamling, i henhold til selskapets vedtekter.

  

8.4 Budsjett

 Styret skal innen 15. november hvert år fastsette budsjett for ESTIMA.  

Budsjettet er retningsgivende for kjedens drift, utvikling og forvaltning.

 

 

 1. MEDLEMSKONTINGENT

 

9.1 Medlemskontingentens størrelse og omfang

 Medlemskontingent i ESTIMA betales inn i henhold til årlig avtalt ramme.

 Vedlagt denne avtalen foreligger satser og priser for medlemskap, samt merkantile betingelser i den sammenheng.

 Fastsatt profilering dekkes av den enkelte medlemsbedrift.

 Styret kan vedta og effektuere endringer i medlemskontingenten.

 

9.2 Fakturering

 ESTIMA AS fakturerer medlemskontingent med betalingsbetingelser netto 30 dager. Med forfall 01.04 og 01.10 hvert halvår.

 

 1. ØVRIGE FORHOLD

 

10.1 Bedriftshemmeligheter

 Franchisetaker forplikter seg til å bevare taushet og ikke overlate utenforstående viten om medlemssystemet i ESTIMA. Dette gjelder alle forhold som ikke er allment kjent. Taushetsplikten omfatter, men er ikke begrenset til, alle bedriftshemmeligheter, know-how, opphavsrettigheter etc.

 Franchisetaker plikter å sørge for at alle ansatte er kjent med og overholder taushetsplikten. Taushetsplikten skal fremkomme i ansettelsesavtaler og ellers være sikret på tilsvarende god måte (signerte taushetserklæringer eller liknende).

 

10.2 Varighet og oppsigelse

 Denne avtalen løper inntil den skriftlig sies opp av en av partene med 6 mnd gjensidig oppsigelse. Skriftlig oppsigelse fra franchisegiver må i tillegg knyttes mot punkt 10 og 11 i denne avtale.

Avtaleforholdet opphører ellers ved franchisetakers avvikling.

 

10.3 Mislighold

 Franchisegiver har rett til å si opp avtalen med 3 måneder varsel dersom:

 

 • Franchisetakers virksomhet misligholder i henhold til denne avtale
 • Franchisetaker misligholder betalinger til franchisegivers samarbeidspartnere
 • Franchisetaker drifter sin virksomhet til skade for ESTIMA – kjeden og øvrige medlemsbedrifter

 

Ethvert mislighold av avtalen anses som vesentlig dersom misligholdet blir påtalt av franchisegiver ved skriftlig advarsel uten at misligholdet opphører i løpet av rimelig tid.

 

10.4 Heving uten varsel

En part har rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom den annen part vesentlig misligholder sine forpliktelser i avtalen. Som vesentlig mislighold regnes blant annet der:

 • Det åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs hos franchisetaker, eller det innledes

en frivillig gjeldsordning, eller innstiller sine betalinger

 • Franchisetakers betaling til franchisegiver er vesentlig forsinket eller på annen måte misligholdt
 • Franchisetaker vesentlig misligholder andre avtaler av betydning for driften av virksomheten, herunder leieavtaler
 • Franchisegiver driver virksomhet i strid med de lover og regler som gjelder for takstbransjen i Norge
 • Franchisetaker, eller franchisetakers ansatte opptrer i markedet på en slik måte at det er fare for at dette vil skade medlemssystemet i kjeden.
 • Franchisegiver misligholder sine forpliktelser i denne avtalen

 

10.5 Virkning av oppsigelse/opphør

Alle rettigheter og plikter partene har etter avtalen bortfaller ved opphør, med unntak fra de forpliktelser som nevnes her. Dette gjelder ikke rett til opptjent medlemsavgift frem til opphørsdato, eller taushetsplikten i pkt 10.1.

Ved opphør av avtalen skal franchisetaker levere tilbake til franchisegiver alle dokumenter, materiell og informasjon vedrørende medlemssystemet. Tilsvarende skal franchisegiver returnere alle dokumenter mottatt fra franchisetaker som omhandler franchisetakers virksomhet, fjerne skilt og biler etc.

Franchisetaker kan ved opphør av samarbeidet ikke fremme krav om avgangsvederlag, økonomisk godtgjørelse for opparbeidet goodwill eller annen skadeserstatning av noen art.

Selv om avtaleforholdet er avsluttet gjelder fortsatt pkt 11.1 for all fremtid inntil franchisegiver fritar den tidligere franchisetaker fra sin taushetsplikt.

 Franchisetaker skal holde franchisegiver og øvrige medlemmer i ESTIMA-kjeden skadesløs:

 

 • Mot ethvert krav rettet mot ESTIMA-kjeden eller franchisegiver som følge av franchisetakers virksomhet eller,
 • Ethvert omdømmetap som følge av franchisetakers virksomhet.

 

Franchisegiver har på sin side samme forpliktelser ovenfor franchisetaker, med unntak av krav framsatt mot franchisegiver forårsaket av andre franchisetakere som franchisegiver ikke har kjent til, eller kan lastes for.

 

10.6 Tvister

 Tvister om tolkingen og etterlevelsen av denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler. Tvist løses i franchisegivers nærmeste verneting.

 

10.7 Endring av avtalen

 Endringer skal skje skriftlig og signeres av begge parter for å være gyldig.

Særskilte endringer kan effektueres og gjøres gyldig uten skriftlig samtykke fra franchisetaker, jf. pkt. 7.2 og pkt. 10 i denne avtale.

 Avtalen utarbeides i to – 2 eksemplarer, hvor hver av partene beholder ett eksemplar.

 

 

 

 

 

MEDLEMSKAP

ESTIMA AS

 

 

 

 

 1. Enkeltmannsforetak / AS med en ansatt:

 

 1. Medlemskap er 2500 kroner / pr mnd.

 

 

 1. Medlemsselskaper med flere ansatte:

 

 1. I selskaper med to (2) til fem (5) ansatte. Får alle en rabatt på 15% på medlemskapet
 2. I selskaper med flere enn fem (5) til ni (9) ansatte. Får alle en rabatt på 25% på medlemskapet

 

 1. I større selskap med flere enn ni (9) ansatte, lages egen avtale

 

 

 

 1. Medlemsforetak som består av uformelle samarbeidsrelasjoner / kontorfellesskap, men hvert foretak består av en (1) person.

 

 1. I slike settinger får to (2) til fem (5) selskapene en rabatt på 10% på medlemskapet
 2. I slike settinger med flere enn fem (5) til (9) selskaper får alle selskapene en rabatt på 15% på medlemskapet.

 

 

(En slik rabattløsning forutsetter at man (har samme adresse)

 

 

 

 

Faktureres to ganger i året 1. oktober og 1. februar.

 

 

 

 

 

Del denne saken:

Andre saker:
Bli med på Estima-laget

Franchise-avtalen - Print ut forsiden, signer og returner til post@estima.no

Landsdekkende

Takk for mange hyggelige møter

Andre saker: